“พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ผู้ประพฤติธรรมจงมีดวงจิต

อันผ่องใสสว่าง เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตา ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

Cr : พระอาทิตย์ ทรงกลด ณ.อาศรมธรรม โอภาโส

29 มิ.ย.2560 เวลา 09.09 น. เป็นต้นมา..