บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (1)

” ในวันนี้ ขออาราธนาบารมี..องค์พระแก้วขาว หินรัตนะแท้ธรรมชาติบริสุทธิ์ (พระเสตังคมณีจำลอง..อันมีเทพศักดิ์สิทธิ์รักษา…ประดิษฐานณ.อาศรมธรรมโอภาโส) องค์พระคู่พระบารมีพระแม่เจ้าจามเทวี แห่งนครหริภุญชัย…มาอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลาย…