“พระมหามัยมุนี” (องค์พระเนื้อนิ่ม…หรือองค์พระพุทธปฏิมากรมีชีวิต!!) ๑ ใน ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศเมียนม่าร์ ประดิษฐาน ณ.เมืองมัณฑะเลย์

…ที่ประชาชนชาวพม่า และชาวพุทธ ให้ความเคารพนับถือยิ่ง

พระมหามัยมุนี เป็นองค์พระพุทธปฏิมากรเนื้อทองสำริด ทรงเครื่องกษัตริย์ ปางมารวิชัย อันงดงามยิ่ง มีขนาดหน้าตัก ประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 12 ฟุต 7 นิ้ว

ตามประวัติเดิมได้บันทึกไว้ว่า ได้สร้างในครั้งสมัยพุทธกาลมาแล้ว โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ ได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาตรัส ให้สร้างองค์พระพุทธปฏิมากรแทนพระองค์ เพื่อสืบต่อพระศาสนา

…เรียกอีกชื่อว่า”องค์พระมหามัยมุนี มีชีวิต!” ด้วยขณะกระทำพิธีหล่อนั้น ได้เกิดเหตุขัดข้องจะกระทำอย่างไร ก็หล่อไม่สำเร็จ เหลือค้างอยู่ ตรงส่วนพระภักตร์ และพระเศียร ในครั้งนั้น มีบันทึกว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เสด็จมาโปรด ประทานลมหายใจ ให้แด่องค์พระนี้ จนสามารถหล่อได้สำเร็จ

….ชาวเมืองจึงถือว่า องค์พระพุทธปฏิมากรนี้ ย่อมมีชีวิต เสมือนองค์พระพุทธเจ้า จึงมีพิธีล้างพระพักตร์องค์พระ ทุกๆเช้า นับแต่เวลา 04.00 น. ทุกๆวัน ติดต่อกันมา เสมือนดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเอง

…ที่เรียกว่า”องค์พระเนื้อนิ่ม” นั้น เพราะแผ่นทองคำเปลวแท้ ที่ผู้ศรัทธานำไปปิดองค์ท่านนั้นผ่านมาด้วยเวลาเนิ่นนาน จนทำให้แผ่นทองทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก จนมีความยืดหยุ่นนั่นเอง

องค์พระมหามัยมุนี ได้ถูกอัญเชิญ จากเมืองยะไข่ ล่องตามแม่น้ำอิระวดี มายังเมืองมัณฑะเลย์ เมื่อกษัตริย์ยะไข่ สิ้นอำนาจลง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2327