“ธรรมะคือธรรมชาติ / ธรรมชาติคือธรรมะ…เมื่อใจเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติ ในทุกสรรพสิ่ง ธรรมะก็จะเกิดขึ้นในใจของตนเอง!!

“…และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ยังมีคุณอย่างยิ่ง ต่อสุขภาพ..

….ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ เอาจิตและกาย ห่างไกลจากธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ จึงทำให้จิตและกาย เจ็บป่วยได้ง่าย

….ถ้าเขาเหล่านั้น นำจิตและกาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และซึมซับกับธรรมชาติ มากเท่าใด เขาเหล่านั้น จะได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์…

….ย่อมจะทำให้จิตและกาย แจ่มใส ย่อมห่างไกลจาก โรคาพยาธิภัย…นี่เป็น ๑ ในวิธีการบำบัดดูแลสุขภาพกายและใจ โดยใช้ธรรมชาติบำบัด…ฯลฯ ”

” ทองทิพย์ โอภาโส”

……………………..………………..

” พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ผู้เจริญธรรม ทุกๆท่าน ให้มีจิตยิ้ม-กายยิ้ม / จิตสุข-กายสุข/ จิตสดใส-กายสดใส ห่างไกลจากโรคาพยาธิภัย ทุกๆท่านทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

“อาศรมธรรม โอภาโส”