เทปรายการดวงใจเปล่งแสง “ตอนธุดงควัตร แบบฆราวาส ” ทุกๆวันศุกร์ ช่อง JJ Channel 136 วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๕๐น.)