“มหาเจดีย์สัพพัญญู”

…เป็นพระเจดีย์ที่มีความวิจาตรงดงาม ศิลปะปาละแบบอินเดีย และเป็นพระเจดีย์ที่มีความสูงที่สุด ในอณาจักรพุกาม ในอดีต ถึงปัจจุบัน โดยมีความสูงถึงประมาณ 61 เมตร

“วัดชเวดอจอง พระตำหนักไม้สักทอง “

แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ เดิมเป็นตำหนักไม้ ที่ก่อสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ที่ได้รับการแกะสลักลวดลายอันวิจิตรพิสดาร โอ่อ่า อลังการ ทุกๆส่วน ทั้งภายนอก และภายใน ในทุกๆ ส่วนประกอบ และนำมาประกบประกอบ เข้าลิ่ม เข้าช่องรอยต่อ อย่างกลมกลืนสมบูรณ์ ในทุกสัดส่วน

“พระมหามัยมุนี”

พระมหามัยมุนี เป็นองค์พระพุทธปฏิมากรเนื้อทองสำริด ทรงเครื่องกษัตริย์ ปางมารวิชัย อันงดงามยิ่ง มีขนาดหน้าตัก ประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 12 ฟุต 7 นิ้ว

“สุขสันต์ครบรอบ วันแต่งงาน 33 ปี คู่สร้าง คู่สม คู่สร้างบุญบารมี …ศิษย์กตัญญู”

“คู่ ที่เกิดร่วมกันมานั้น มีหลายประเภท ก็ด้วยเหตุแห่ง…ปุพเพกตปุญตา…เป็นเหตุนำพา ให้แต่ละคู่ได้มาพบเจอะเจอกัน

มหามงคลยามเช้า ศุกร์ 26 พ.ค.2560

ณ.วัดมหากันดาย่ง ซึ่งเป็นทั้งวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้เข้ามาศึกษา พระไตรปิฎก มากที่สุด ในประเทศพม่า จำนวนนับ เป็น พันรูป ณ.เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์

“เมื่อเห็น เหล่าศิษย์มีความสุข -อ.ก็พรอยมีความสุขไปด้วย!”

…องค์ประกอบ ในสมาธิฌาน ในชั้นทุติยฌาน อันมีองค์ประกอบ อันคือ ปีติ สุข เอกัตคตาจิต นั้น บางท่านเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิ อย่างล้ำลึก ใจจะรู้สึกสบาย จิตจะเบา กายจะเบา เสมือนปุยนุ่น ก็มี…

“ความเชื่อ – ประสพการณ์- ความสามารถ- ความรู้!?”

…ต่างก็ได้สั่งสมความรู้ประสพการณ์ สร้างเวร สร้างกรรม สร้างบุญบารมี กันมาไม่เหมือนกัน… ทุกๆคน

“วันอัฏฐมีบูชา…แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ แลเป็นวันกำเนิดพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งแรก ของโลก”

…หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วย่างเข้า วันที่ ๘ เหล่าพระภิกษุสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเจ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง กษัตริย์มัลละแห่งนครกุสินารา และกษัตริย์เมืองต่างๆ

“ฝรั่ง หัวใจพุทธ กับพระชัยวัฒน์เมตตาน้อย “

Mr.Andre Rosenguist วิศกร เครื่องจักรกล ชาวสวีเดน ได้มีโอกาสได้เดินทาง มาอาศรมธรรม โอภาโส ตั้งแต่ต้นปี ’58 และได้มาร่วมโครงการ เปลี่ยนองค์พระใหญ่ เป็นสีทอง…องค์หลวงพ่อพระทิพยอำนาจ ณ.จังหวัดอำนาจเจริญ