บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (6)

“พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ทุกๆท่านทุกคนเทอญ”

สำเร็จสัมฤทธิผลไปได้ด้วยดี ในการเปลี่ยน

“องค์พระพุทธปรินิพพานเนื้อไม้หอมชั้นดี “

บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (5)

“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!!..”

(เป็นความเชื่อศรัทธา สำหรับผู้ที่มีประสพการณ์ตรงเท่านั้น.. ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเชื่อตาม..)

บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (4)

.ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพรัก เชิญร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ไทย

บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (3)

” ในวันนี้ ขออาราธนาบารมี..พระอัฐิธาตุแห่งองค์พระพากุละมหาเถรเจ้า… พระอรหันตเจ้า ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ ให้เป็นเอตทัคคะ ..ผู้ไม่มีพยาธิภัยเบียดเบียน (ผู้ไม่เคยเจ็บป่วยเลยตลอดพระชนม์ชีพ!!)… มีพระชนมายุยืนยาวถึง ๑๖๐ ปี – แล น้ำมนต์ พระอัฐิธาตุ แห่งพระพากุละมหาเถรเจ้า มาอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลาย…

บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (2)

…ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพรัก เชิญร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ไทย ณ.อาศรมธรรม โอภาโส หมู่บ้านเมืองเอกรังสิต(โครงการ๑) ถ.พหลโยธิน 87 ทางเข้า ม.รังสิต ปทุมธานี ตั้งแต่เช้าเป็นต้นไป…เหมือนเช่นทุกๆปี

บทความของอาจารย์ ทองทิพย์ โอภาโส (1)

” ในวันนี้ ขออาราธนาบารมี..องค์พระแก้วขาว หินรัตนะแท้ธรรมชาติบริสุทธิ์ (พระเสตังคมณีจำลอง..อันมีเทพศักดิ์สิทธิ์รักษา…ประดิษฐานณ.อาศรมธรรมโอภาโส) องค์พระคู่พระบารมีพระแม่เจ้าจามเทวี แห่งนครหริภุญชัย…มาอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลาย…